Microsoft.Resources

2024-06-04

32 updated resources, 3 updated operations

Updates

  Resource_types
 • templateSpecs/versions

   Display: Verze specifikací šablon  ⟶  Template Spec Versions

   Operations:

   • Display: Přečíst verzi specifikace šablony  ⟶  Read template spec version

    Description: Získá nebo vypíše specifikace šablon.  ⟶  Gets or lists template specs

   • Display: Zapsat verzi specifikace šablony  ⟶  Write a template spec version

    Description: Vytvoří nebo aktualizuje verzi specifikace šablony.  ⟶  Creates or updates a template spec version

   • Display: Odstranit verzi specifikace šablony  ⟶  Delete a template spec version

    Description: Odstraní verzi specifikace šablony.  ⟶  Deletes a template spec version

 • subscriptions/resourcegroups/deployments/operationstatuses

   Display: Stav operace nasazení  ⟶  Deployment operation status

   Operations:

    Display: Získat stav operace nasazení  ⟶  Get deployment operation status

    Description: Získá nebo vypíše stavy operace nasazení.  ⟶  Gets or lists deployment operation statuses.

 • dataBoundaries

   Display: Hranice dat  ⟶  Data Boundary

   Operations:

    Display: Výslovný souhlas s hranicí dat  ⟶  Opt-in to Data Boundary

    Description: Výslovný souhlas na úrovni tenanta s hranicí dat  ⟶  Tenant level opt-in to data boundary

 • subscriptions/resourceGroups

   Display: Skupina prostředků  ⟶  Resource Group

   Operations:

   • Display: Získat skupinu prostředků  ⟶  Get Resource Group

    Description: Načte nebo vypíše skupinu prostředků.  ⟶  Gets or lists resource groups.

   • Display: Vytvořit skupinu prostředků  ⟶  Create Resource Group

    Description: Vytvoří nebo aktualizuje skupinu prostředků.  ⟶  Creates or updates a resource group.

   • Display: Odstranit skupinu prostředků  ⟶  Delete Resource Group

    Description: Odstraní skupinu prostředků a všechny její prostředky.  ⟶  Deletes a resource group and all its resources.

   • Display: Přesunout prostředky skupiny prostředků  ⟶  Move Resource Group Resources

    Description: Přesune prostředky z jedné skupiny prostředků do jiné.  ⟶  Moves resources from one resource group to another.

   • Display: Ověřit přesun prostředků skupiny prostředků  ⟶  Validate Move Resource Group Resources

    Description: Ověří přesun prostředků z jedné skupiny prostředků do jiné.  ⟶  Validate move of resources from one resource group to another.

 • tags

   Display: Značky  ⟶  Tags

   Operations:

   • Display: Přečíst značky  ⟶  Read tags

    Description: Získá všechny značky v prostředku.  ⟶  Gets all the tags on a resource.

   • Display: Zapsat značky  ⟶  Write tags

    Description: Aktualizuje značky v prostředku tak, že nahradí nebo sloučí stávající značky s novou sadou značek, nebo odebere existující značky.  ⟶  Updates the tags on a resource by replacing or merging existing tags with a new set of tags, or removing existing tags.

   • Display: Odstranit značky  ⟶  Delete tags

    Description: Odebere všechny značky v prostředku.  ⟶  Removes all the tags on a resource.

 • templateSpecs

   Display: Specifikace šablon  ⟶  Template Specs

   Operations:

   • Display: Přečíst specifikaci šablony  ⟶  Read template spec

    Description: Získá nebo vypíše specifikace šablon.  ⟶  Gets or lists template specs

   • Display: Zapsat specifikaci šablony  ⟶  Write template spec

    Description: Vytvoří nebo aktualizuje specifikaci šablony.  ⟶  Creates or updates a template spec

   • Display: Odstranit specifikaci šablony  ⟶  Delete a template spec

    Description: Odstraní specifikaci šablony.  ⟶  Deletes a template spec

 • marketplace

   Operations:

    Display: Koupit prostředek  ⟶  Purchase Resource

    Description: Umožňuje koupit prostředek z Marketplace.  ⟶  Purchases a resource from the marketplace.

 • subscriptions/providers

   Display: Zprostředkovatelé prostředků  ⟶  Resource Providers

   Operations:

    Display: Získat zprostředkovatele prostředků  ⟶  Get Resource Providers

    Description: Načte nebo vypíše zprostředkovatele prostředků.  ⟶  Gets or lists resource providers.

 • subscriptionRegistrations

   Display: Registrace předplatného  ⟶  Subscription Registrations

   Operations:

    Display: Načíst registrace předplatného  ⟶  Get Subscription Registrations

    Description: Načtěte registraci předplatného pro obor názvů poskytovatele prostředků.  ⟶  Get Subscription Registration for a resource provider namespace.

 • resources

   Display: Prostředky  ⟶  Resources

   Operations:

    Display: Načíst prostředky  ⟶  Get Resources

    Description: Načte seznam prostředků na základě filtrů.  ⟶  Get the list of resources based upon filters.

 • subscriptions/locations

   Display: Umístění  ⟶  Location

   Operations:

    Display: Získat umístění  ⟶  Get Locations

    Description: Získá výpis podporovaných umístění.  ⟶  Gets the list of locations supported.

 • deploymentScripts

   Display: Skripty nasazení  ⟶  Deployment Scripts

   Operations:

   • Display: Přečíst skripty nasazení  ⟶  Read deployment scripts

    Description: Získá nebo vypíše skripty nasazení.  ⟶  Gets or lists deployment scripts

   • Display: Napsat skript nasazení  ⟶  Write deployment script

    Description: Vytvoří nebo aktualizuje skript nasazení.  ⟶  Creates or updates a deployment script

   • Display: Odstranit skript nasazení  ⟶  Delete deployment script

    Description: Odstraní skript nasazení.  ⟶  Deletes a deployment script

 • subscriptions/operationresults

   Display: Výsledky operací s předplatným  ⟶  Subscription Operation Results

   Operations:

    Display: Načíst výsledky operací s předplatným  ⟶  Get Subscription Operation Results

    Description: Načte výsledky operací s předplatným.  ⟶  Get the subscription operation results.

 • links

   Display: Odkaz na prostředek  ⟶  Resource Link

   Operations:

   • Display: Získat odkaz na prostředek  ⟶  Get Resource Link

    Description: Načte nebo vypíše odkazy na prostředek.  ⟶  Gets or lists resource links.

   • Display: Vytvořit odkaz na prostředek  ⟶  Create Resource Link

    Description: Vytvoří nebo aktualizuje odkaz na prostředek.  ⟶  Creates or updates a resource link.

   • Display: Odstranit odkaz na prostředek  ⟶  Delete Resource Link

    Description: Odstraní odkaz na prostředek.  ⟶  Deletes a resource link.

 • tenants

   Display: Klient  ⟶  Tenant

   Operations:

    Display: Získat klienty  ⟶  Get Tenants

    Description: Získá výpis klientů.  ⟶  Gets the list of tenants.

 • deployments/operationstatuses

   Display: Stav operace nasazení  ⟶  Deployment operation status

   Operations:

    Display: Získat stav operace nasazení  ⟶  Get deployment operation status

    Description: Získá nebo vypíše stavy operace nasazení.  ⟶  Gets or lists deployment operation statuses.

 • subscriptions/resources

   Display: Prostředek předplatného  ⟶  Subscription Resource

   Operations:

    Display: Získat prostředky předplatného  ⟶  Get Subscription Resources

    Description: Získá prostředky předplatného.  ⟶  Gets resources of a subscription.

 • moboBrokers

   Operations:

   • Display: Získat zprostředkovatele Mobo Broker  ⟶  Get Mobo Broker

    Description: Získá nebo vypíše zprostředkovatele Mobo Broker.  ⟶  Gets or lists mobo brokers

   • Display: Vytvořit zprostředkovatele Mobo Broker  ⟶  Create Mobo Broker

    Description: Vytvoří nebo aktualizuje zprostředkovatele Mobo Broker.  ⟶  Creates or updates a mobo broker

   • Display: Odstranit zprostředkovatele Mobo Broker  ⟶  Delete mobo broker

    Description: Odstraní zprostředkovatele Mobo Broker.  ⟶  Deletes a mobo broker

 • deployments/operations

   Display: Operace nasazení  ⟶  Deployment Operation

   Operations:

    Display: Získat operace nasazení  ⟶  Get Deployment Operation

    Description: Načte nebo vypíše operace nasazení.  ⟶  Gets or lists deployment operations.

 • subscriptions

   Display: Předplatné  ⟶  Subscription

   Operations:

    Display: Získat předplatná  ⟶  Get Subscriptions

    Description: Získá výpis předplatných.  ⟶  Gets the list of subscriptions.

 • subscriptions/resourcegroups/deployments/operations

   Display: Operace nasazení  ⟶  Deployment Operation

   Operations:

    Display: Získat operace nasazení  ⟶  Get Deployment Operation

    Description: Načte nebo vypíše operace nasazení.  ⟶  Gets or lists deployment operations.

 • checkPolicyCompliance

   Display: Zkontrolovat dodržování zásad  ⟶  Check Policy Compliance

   Operations:

    Display: Zkontrolovat dodržování zásad  ⟶  Check Policy Compliance

    Description: Kontrola stavu dodržování zásad daného prostředku  ⟶  Check the compliance status of a given resource against resource policies.

 • deployments

   Display: Nasazení  ⟶  Deployment

   Operations:

   • Display: Získat nasazení  ⟶  Get Deployment

    Description: Načte nebo vypíše nasazení.  ⟶  Gets or lists deployments.

   • Display: Vytvořit nasazení  ⟶  Create Deployment

    Description: Vytvoří nebo aktualizuje nasazení.  ⟶  Creates or updates an deployment.

   • Display: Odstranit nasazení  ⟶  Delete Deployment

    Description: Odstraní nasazení.  ⟶  Deletes a deployment.

   • Display: Zrušit nasazení  ⟶  Cancel Deployment

    Description: Zruší nasazení.  ⟶  Cancels a deployment.

   • Display: Ověřit nasazení  ⟶  Validate Deployment

    Description: Ověří nasazení.  ⟶  Validates an deployment.

   • Display: Citlivostní analýza nasazení  ⟶  Deployment What-If

    Description: Predikuje změny nasazení šablon.  ⟶  Predicts template deployment changes.

   • Display: Exportovat šablonu pro nasazení  ⟶  Export template for deployment

    Description: Exportovat šablonu pro nasazení  ⟶  Export template for a deployment

 • subscriptions/tagNames

   Display: Značka předplatného  ⟶  Subscription Tag

   Operations:

   • Display: Získat značku předplatného  ⟶  Get Subscription Tag

    Description: Načte nebo vypíše značky předplatného.  ⟶  Gets or lists subscription tags.

   • Display: Přidat značku předplatného  ⟶  Add Subscription Tag

    Description: Přidá značku předplatného.  ⟶  Adds a subscription tag.

   • Display: Odstranit značku předplatného  ⟶  Delete Subscription Tag

    Description: Odstraní značku předplatného.  ⟶  Deletes a subscription tag.

 • locations/moboOperationStatuses

   Display: Stav operace služby Mobo  ⟶  Mobo Service Operation Status

   Operations:

    Display: Získat stav operace služby Mobo  ⟶  Get the Mobo Service Operation Status

    Description: Umožňuje načíst stav operace služby Mobo pro prostředek.  ⟶  Reads the Mobo Service Operation Status for the resource.

 • subscriptions/tagNames/tagValues

   Display: Hodnota značky předplatného  ⟶  Subscription Tag Value

   Operations:

   • Display: Získat hodnotu značky předplatného  ⟶  Get Subscription Tag Value

    Description: Načte nebo vypíše hodnoty značky předplatného.  ⟶  Gets or lists subscription tag values.

   • Display: Přidat hodnotu značky předplatného  ⟶  Add Subscription Tag Value

    Description: Přidá hodnotu značky předplatného.  ⟶  Adds a subscription tag value.

   • Display: Odstranit hodnotu značky předplatného  ⟶  Delete Subscription Tag Value

    Description: Odstraní hodnotu značky předplatného.  ⟶  Deletes a subscription tag value.

 • subscriptions/resourcegroups/deployments

   Display: Nasazení  ⟶  Deployment

   Operations:

   • Display: Získat nasazení  ⟶  Get Deployment

    Description: Načte nebo vypíše nasazení.  ⟶  Gets or lists deployments.

   • Display: Vytvořit nasazení  ⟶  Create Deployment

    Description: Vytvoří nebo aktualizuje nasazení.  ⟶  Creates or updates an deployment.

 • deploymentStacks

   Display: Zásobníky nasazení  ⟶  Deployment Stacks

   Operations:

   • Display: Číst zásobník nasazení  ⟶  Read deployment stack

    Description: Načte nebo vypíše zásobníky nasazení.  ⟶  Gets or lists deployment stacks

   • Display: Zapisovat zásobníku nasazení  ⟶  Write deployment stack

    Description: Vytvoří nebo aktualizuje zásobník nasazení.  ⟶  Creates or updates a deployment stack

   • Display: Odstranit zásobník nasazení  ⟶  Delete a deployment stack

    Description: Odstraní zásobník nasazení.  ⟶  Deletes a deployment stack

   • Old_value:

    New_value:

 • providers

   Display: Zprostředkovatelé  ⟶  Providers

   Operations:

    Display: Načíst zprostředkovatele  ⟶  Get Providers

    Description: Načte seznam zprostředkovatelů.  ⟶  Get the list of providers.

 • changes

   Display: Změny  ⟶  Changes

   Operations:

    Display: Číst změny  ⟶  Read Changes

    Description: Načte nebo vypíše změny.  ⟶  Gets or lists changes

 • subscriptions/resourcegroups/resources

   Display: Prostředky skupiny prostředků  ⟶  Resource Group Resources

   Operations:

    Display: Načíst prostředky skupiny prostředků  ⟶  Get Resource Group Resources

    Description: Načte prostředky pro skupinu prostředků.  ⟶  Gets the resources for the resource group.

 • deploymentScripts/logs

   Display: Protokoly skriptů nasazení  ⟶  Deployment Script Logs

   Operations:

    Display: Přečíst protokoly skriptů nasazení  ⟶  Read deployment script logs

    Description: Získá nebo vypíše protokoly skriptů nasazení.  ⟶  Gets or lists deployment script logs

  Operations
 • Microsoft.Resources/checkResourceName/action

   Display: Zkontrolovat název prostředku  ⟶  Check Resource Name

   Description: Zkontroluje správnost názvu prostředku.  ⟶  Check the resource name for validity.

 • Microsoft.Resources/checkZonePeers/action

   Display: Zkontrolovat partnery zóny  ⟶  Check Zone Peers

   Description: Zkontrolovat partnery zóny  ⟶  Check Zone Peers

 • Microsoft.Resources/calculateTemplateHash/action

   Display: Vypočítat hodnotu hash šablony  ⟶  Calculate Template Hash

   Description: Vypočítá hodnotu hash poskytnuté šablony.  ⟶  Calculate the hash of provided template.