Microsoft.Resources

2024-05-04

32 updated resources, 3 updated operations

Updates

  Resource_types
 • subscriptions/providers

   Display: Resource Providers  ⟶  Zprostředkovatelé prostředků

   Operations:

    Display: Get Resource Providers  ⟶  Získat zprostředkovatele prostředků

    Description: Gets or lists resource providers.  ⟶  Načte nebo vypíše zprostředkovatele prostředků.

 • subscriptions/resourcegroups/deployments/operationstatuses

   Display: Deployment operation status  ⟶  Stav operace nasazení

   Operations:

    Display: Get deployment operation status  ⟶  Získat stav operace nasazení

    Description: Gets or lists deployment operation statuses.  ⟶  Získá nebo vypíše stavy operace nasazení.

 • deployments/operations

   Display: Deployment Operation  ⟶  Operace nasazení

   Operations:

    Display: Get Deployment Operation  ⟶  Získat operace nasazení

    Description: Gets or lists deployment operations.  ⟶  Načte nebo vypíše operace nasazení.

 • marketplace

   Operations:

    Display: Purchase Resource  ⟶  Koupit prostředek

    Description: Purchases a resource from the marketplace.  ⟶  Umožňuje koupit prostředek z Marketplace.

 • subscriptions/operationresults

   Display: Subscription Operation Results  ⟶  Výsledky operací s předplatným

   Operations:

    Display: Get Subscription Operation Results  ⟶  Načíst výsledky operací s předplatným

    Description: Get the subscription operation results.  ⟶  Načte výsledky operací s předplatným.

 • deployments/operationstatuses

   Display: Deployment operation status  ⟶  Stav operace nasazení

   Operations:

    Display: Get deployment operation status  ⟶  Získat stav operace nasazení

    Description: Gets or lists deployment operation statuses.  ⟶  Získá nebo vypíše stavy operace nasazení.

 • links

   Display: Resource Link  ⟶  Odkaz na prostředek

   Operations:

   • Display: Get Resource Link  ⟶  Získat odkaz na prostředek

    Description: Gets or lists resource links.  ⟶  Načte nebo vypíše odkazy na prostředek.

   • Display: Create Resource Link  ⟶  Vytvořit odkaz na prostředek

    Description: Creates or updates a resource link.  ⟶  Vytvoří nebo aktualizuje odkaz na prostředek.

   • Display: Delete Resource Link  ⟶  Odstranit odkaz na prostředek

    Description: Deletes a resource link.  ⟶  Odstraní odkaz na prostředek.

 • subscriptionRegistrations

   Display: Subscription Registrations  ⟶  Registrace předplatného

   Operations:

    Display: Get Subscription Registrations  ⟶  Načíst registrace předplatného

    Description: Get Subscription Registration for a resource provider namespace.  ⟶  Načtěte registraci předplatného pro obor názvů poskytovatele prostředků.

 • moboBrokers

   Operations:

   • Display: Get Mobo Broker  ⟶  Získat zprostředkovatele Mobo Broker

    Description: Gets or lists mobo brokers  ⟶  Získá nebo vypíše zprostředkovatele Mobo Broker.

   • Display: Create Mobo Broker  ⟶  Vytvořit zprostředkovatele Mobo Broker

    Description: Creates or updates a mobo broker  ⟶  Vytvoří nebo aktualizuje zprostředkovatele Mobo Broker.

   • Display: Delete mobo broker  ⟶  Odstranit zprostředkovatele Mobo Broker

    Description: Deletes a mobo broker  ⟶  Odstraní zprostředkovatele Mobo Broker.

 • subscriptions/resourcegroups/resources

   Display: Resource Group Resources  ⟶  Prostředky skupiny prostředků

   Operations:

    Display: Get Resource Group Resources  ⟶  Načíst prostředky skupiny prostředků

    Description: Gets the resources for the resource group.  ⟶  Načte prostředky pro skupinu prostředků.

 • subscriptions

   Display: Subscription  ⟶  Předplatné

   Operations:

    Display: Get Subscriptions  ⟶  Získat předplatná

    Description: Gets the list of subscriptions.  ⟶  Získá výpis předplatných.

 • resources

   Display: Resources  ⟶  Prostředky

   Operations:

    Display: Get Resources  ⟶  Načíst prostředky

    Description: Get the list of resources based upon filters.  ⟶  Načte seznam prostředků na základě filtrů.

 • deploymentScripts

   Display: Deployment Scripts  ⟶  Skripty nasazení

   Operations:

   • Display: Read deployment scripts  ⟶  Přečíst skripty nasazení

    Description: Gets or lists deployment scripts  ⟶  Získá nebo vypíše skripty nasazení.

   • Display: Write deployment script  ⟶  Napsat skript nasazení

    Description: Creates or updates a deployment script  ⟶  Vytvoří nebo aktualizuje skript nasazení.

   • Display: Delete deployment script  ⟶  Odstranit skript nasazení

    Description: Deletes a deployment script  ⟶  Odstraní skript nasazení.

 • locations/moboOperationStatuses

   Display: Mobo Service Operation Status  ⟶  Stav operace služby Mobo

   Operations:

    Display: Get the Mobo Service Operation Status  ⟶  Získat stav operace služby Mobo

    Description: Reads the Mobo Service Operation Status for the resource.  ⟶  Umožňuje načíst stav operace služby Mobo pro prostředek.

 • deploymentStacks

   Display: Deployment Stacks  ⟶  Zásobníky nasazení

   Operations:

   • Display: Read deployment stack  ⟶  Číst zásobník nasazení

    Description: Gets or lists deployment stacks  ⟶  Načte nebo vypíše zásobníky nasazení.

   • Display: Write deployment stack  ⟶  Zapisovat zásobníku nasazení

    Description: Creates or updates a deployment stack  ⟶  Vytvoří nebo aktualizuje zásobník nasazení.

   • Display: Delete a deployment stack  ⟶  Odstranit zásobník nasazení

    Description: Deletes a deployment stack  ⟶  Odstraní zásobník nasazení.

   • Old_value:

    New_value:

 • dataBoundaries

   Display: Data Boundary  ⟶  Hranice dat

   Operations:

    Display: Opt-in to Data Boundary  ⟶  Výslovný souhlas s hranicí dat

    Description: Tenant level opt-in to data boundary  ⟶  Výslovný souhlas na úrovni tenanta s hranicí dat

 • subscriptions/tagNames

   Display: Subscription Tag  ⟶  Značka předplatného

   Operations:

   • Display: Get Subscription Tag  ⟶  Získat značku předplatného

    Description: Gets or lists subscription tags.  ⟶  Načte nebo vypíše značky předplatného.

   • Display: Add Subscription Tag  ⟶  Přidat značku předplatného

    Description: Adds a subscription tag.  ⟶  Přidá značku předplatného.

   • Display: Delete Subscription Tag  ⟶  Odstranit značku předplatného

    Description: Deletes a subscription tag.  ⟶  Odstraní značku předplatného.

 • templateSpecs/versions

   Display: Template Spec Versions  ⟶  Verze specifikací šablon

   Operations:

   • Display: Read template spec version  ⟶  Přečíst verzi specifikace šablony

    Description: Gets or lists template specs  ⟶  Získá nebo vypíše specifikace šablon.

   • Display: Write a template spec version  ⟶  Zapsat verzi specifikace šablony

    Description: Creates or updates a template spec version  ⟶  Vytvoří nebo aktualizuje verzi specifikace šablony.

   • Display: Delete a template spec version  ⟶  Odstranit verzi specifikace šablony

    Description: Deletes a template spec version  ⟶  Odstraní verzi specifikace šablony.

 • subscriptions/resourcegroups/deployments

   Display: Deployment  ⟶  Nasazení

   Operations:

   • Display: Get Deployment  ⟶  Získat nasazení

    Description: Gets or lists deployments.  ⟶  Načte nebo vypíše nasazení.

   • Display: Create Deployment  ⟶  Vytvořit nasazení

    Description: Creates or updates an deployment.  ⟶  Vytvoří nebo aktualizuje nasazení.

 • tenants

   Display: Tenant  ⟶  Klient

   Operations:

    Display: Get Tenants  ⟶  Získat klienty

    Description: Gets the list of tenants.  ⟶  Získá výpis klientů.

 • subscriptions/resourceGroups

   Display: Resource Group  ⟶  Skupina prostředků

   Operations:

   • Display: Get Resource Group  ⟶  Získat skupinu prostředků

    Description: Gets or lists resource groups.  ⟶  Načte nebo vypíše skupinu prostředků.

   • Display: Create Resource Group  ⟶  Vytvořit skupinu prostředků

    Description: Creates or updates a resource group.  ⟶  Vytvoří nebo aktualizuje skupinu prostředků.

   • Display: Delete Resource Group  ⟶  Odstranit skupinu prostředků

    Description: Deletes a resource group and all its resources.  ⟶  Odstraní skupinu prostředků a všechny její prostředky.

   • Display: Move Resource Group Resources  ⟶  Přesunout prostředky skupiny prostředků

    Description: Moves resources from one resource group to another.  ⟶  Přesune prostředky z jedné skupiny prostředků do jiné.

   • Display: Validate Move Resource Group Resources  ⟶  Ověřit přesun prostředků skupiny prostředků

    Description: Validate move of resources from one resource group to another.  ⟶  Ověří přesun prostředků z jedné skupiny prostředků do jiné.

 • deployments

   Display: Deployment  ⟶  Nasazení

   Operations:

   • Display: Get Deployment  ⟶  Získat nasazení

    Description: Gets or lists deployments.  ⟶  Načte nebo vypíše nasazení.

   • Display: Create Deployment  ⟶  Vytvořit nasazení

    Description: Creates or updates an deployment.  ⟶  Vytvoří nebo aktualizuje nasazení.

   • Display: Delete Deployment  ⟶  Odstranit nasazení

    Description: Deletes a deployment.  ⟶  Odstraní nasazení.

   • Display: Cancel Deployment  ⟶  Zrušit nasazení

    Description: Cancels a deployment.  ⟶  Zruší nasazení.

   • Display: Validate Deployment  ⟶  Ověřit nasazení

    Description: Validates an deployment.  ⟶  Ověří nasazení.

   • Display: Deployment What-If  ⟶  Citlivostní analýza nasazení

    Description: Predicts template deployment changes.  ⟶  Predikuje změny nasazení šablon.

   • Display: Export template for deployment  ⟶  Exportovat šablonu pro nasazení

    Description: Export template for a deployment  ⟶  Exportovat šablonu pro nasazení

 • subscriptions/resourcegroups/deployments/operations

   Display: Deployment Operation  ⟶  Operace nasazení

   Operations:

    Display: Get Deployment Operation  ⟶  Získat operace nasazení

    Description: Gets or lists deployment operations.  ⟶  Načte nebo vypíše operace nasazení.

 • templateSpecs

   Display: Template Specs  ⟶  Specifikace šablon

   Operations:

   • Display: Read template spec  ⟶  Přečíst specifikaci šablony

    Description: Gets or lists template specs  ⟶  Získá nebo vypíše specifikace šablon.

   • Display: Write template spec  ⟶  Zapsat specifikaci šablony

    Description: Creates or updates a template spec  ⟶  Vytvoří nebo aktualizuje specifikaci šablony.

   • Display: Delete a template spec  ⟶  Odstranit specifikaci šablony

    Description: Deletes a template spec  ⟶  Odstraní specifikaci šablony.

 • providers

   Display: Providers  ⟶  Zprostředkovatelé

   Operations:

    Display: Get Providers  ⟶  Načíst zprostředkovatele

    Description: Get the list of providers.  ⟶  Načte seznam zprostředkovatelů.

 • tags

   Display: Tags  ⟶  Značky

   Operations:

   • Display: Read tags  ⟶  Přečíst značky

    Description: Gets all the tags on a resource.  ⟶  Získá všechny značky v prostředku.

   • Display: Write tags  ⟶  Zapsat značky

    Description: Updates the tags on a resource by replacing or merging existing tags with a new set of tags, or removing existing tags.  ⟶  Aktualizuje značky v prostředku tak, že nahradí nebo sloučí stávající značky s novou sadou značek, nebo odebere existující značky.

   • Display: Delete tags  ⟶  Odstranit značky

    Description: Removes all the tags on a resource.  ⟶  Odebere všechny značky v prostředku.

 • subscriptions/resources

   Display: Subscription Resource  ⟶  Prostředek předplatného

   Operations:

    Display: Get Subscription Resources  ⟶  Získat prostředky předplatného

    Description: Gets resources of a subscription.  ⟶  Získá prostředky předplatného.

 • deploymentScripts/logs

   Display: Deployment Script Logs  ⟶  Protokoly skriptů nasazení

   Operations:

    Display: Read deployment script logs  ⟶  Přečíst protokoly skriptů nasazení

    Description: Gets or lists deployment script logs  ⟶  Získá nebo vypíše protokoly skriptů nasazení.

 • subscriptions/locations

   Display: Location  ⟶  Umístění

   Operations:

    Display: Get Locations  ⟶  Získat umístění

    Description: Gets the list of locations supported.  ⟶  Získá výpis podporovaných umístění.

 • subscriptions/tagNames/tagValues

   Display: Subscription Tag Value  ⟶  Hodnota značky předplatného

   Operations:

   • Display: Get Subscription Tag Value  ⟶  Získat hodnotu značky předplatného

    Description: Gets or lists subscription tag values.  ⟶  Načte nebo vypíše hodnoty značky předplatného.

   • Display: Add Subscription Tag Value  ⟶  Přidat hodnotu značky předplatného

    Description: Adds a subscription tag value.  ⟶  Přidá hodnotu značky předplatného.

   • Display: Delete Subscription Tag Value  ⟶  Odstranit hodnotu značky předplatného

    Description: Deletes a subscription tag value.  ⟶  Odstraní hodnotu značky předplatného.

 • changes

   Display: Changes  ⟶  Změny

   Operations:

    Display: Read Changes  ⟶  Číst změny

    Description: Gets or lists changes  ⟶  Načte nebo vypíše změny.

 • checkPolicyCompliance

   Display: Check Policy Compliance  ⟶  Zkontrolovat dodržování zásad

   Operations:

    Display: Check Policy Compliance  ⟶  Zkontrolovat dodržování zásad

    Description: Check the compliance status of a given resource against resource policies.  ⟶  Kontrola stavu dodržování zásad daného prostředku

  Operations
 • Microsoft.Resources/checkZonePeers/action

   Display: Check Zone Peers  ⟶  Zkontrolovat partnery zóny

   Description: Check Zone Peers  ⟶  Zkontrolovat partnery zóny

 • Microsoft.Resources/calculateTemplateHash/action

   Display: Calculate Template Hash  ⟶  Vypočítat hodnotu hash šablony

   Description: Calculate the hash of provided template.  ⟶  Vypočítá hodnotu hash poskytnuté šablony.

 • Microsoft.Resources/checkResourceName/action

   Display: Check Resource Name  ⟶  Zkontrolovat název prostředku

   Description: Check the resource name for validity.  ⟶  Zkontroluje správnost názvu prostředku.