Microsoft.Resources

2024-04-30

32 updated resources, 3 updated operations

Updates

  Resource_types
 • deployments

   Display: Deployment  ⟶  Wdrażanie

   Operations:

   • Display: Get Deployment  ⟶  Pobierz wdrożenie

    Description: Gets or lists deployments.  ⟶  Pobiera wdrożenia lub wyświetla ich listę.

   • Display: Create Deployment  ⟶  Utwórz wdrożenie

    Description: Creates or updates an deployment.  ⟶  Tworzy lub aktualizuje wdrożenie.

   • Display: Delete Deployment  ⟶  Usuń wdrożenie

    Description: Deletes a deployment.  ⟶  Usuwa wdrożenie.

   • Display: Cancel Deployment  ⟶  Anuluj wdrożenie

    Description: Cancels a deployment.  ⟶  Anuluje wdrożenie.

   • Display: Validate Deployment  ⟶  Weryfikuj wdrożenie

    Description: Validates an deployment.  ⟶  Weryfikuje wdrożenie.

   • Display: Deployment What-If  ⟶  Operacja warunkowa wdrożenia

    Description: Predicts template deployment changes.  ⟶  Przewiduje zmiany dotyczące wdrożenia szablonu.

   • Display: Export template for deployment  ⟶  Eksportuj szablon dla wdrożenia

    Description: Export template for a deployment  ⟶  Eksportuj szablon dla wdrożenia

 • deploymentScripts

   Display: Deployment Scripts  ⟶  Skrypty wdrożenia

   Operations:

   • Display: Read deployment scripts  ⟶  Odczytaj skrypty wdrożenia

    Description: Gets or lists deployment scripts  ⟶  Pobiera skrypty wdrożenia lub zwraca ich listę

   • Display: Write deployment script  ⟶  Zapisz skrypt wdrożenia

    Description: Creates or updates a deployment script  ⟶  Tworzy lub aktualizuje skrypt wdrożenia

   • Display: Delete deployment script  ⟶  Usuń skrypt wdrożenia

    Description: Deletes a deployment script  ⟶  Usuwa skrypt wdrożenia

 • resources

   Display: Resources  ⟶  Zasoby

   Operations:

    Display: Get Resources  ⟶  Pobierz zasoby

    Description: Get the list of resources based upon filters.  ⟶  Pobiera listę zasobów zgodnie z filtrami.

 • deployments/operations

   Display: Deployment Operation  ⟶  Operacja wdrażania

   Operations:

    Display: Get Deployment Operation  ⟶  Pobierz operacje wdrażania

    Description: Gets or lists deployment operations.  ⟶  Pobiera operacje wdrażania lub wyświetla ich listę.

 • deployments/operationstatuses

   Display: Deployment operation status  ⟶  Stan operacji wdrażania

   Operations:

    Display: Get deployment operation status  ⟶  Pobierz stan operacji wdrażania

    Description: Gets or lists deployment operation statuses.  ⟶  Pobiera stany operacji wdrażania lub wyświetla ich listę.

 • subscriptions/locations

   Display: Location  ⟶  Lokalizacja

   Operations:

    Display: Get Locations  ⟶  Pobierz lokalizacje

    Description: Gets the list of locations supported.  ⟶  Pobiera listę obsługiwanych lokalizacji.

 • deploymentStacks

   Display: Deployment Stacks  ⟶  Stosy wdrożenia

   Operations:

   • Display: Read deployment stack  ⟶  Odczyt stosu wdrożenia

    Description: Gets or lists deployment stacks  ⟶  Pobiera stosy wdrożenia lub pokazuje je na liście

   • Display: Write deployment stack  ⟶  Zapisz stos wdrożenia

    Description: Creates or updates a deployment stack  ⟶  Tworzy lub aktualizuje stos wdrożenia

   • Display: Delete a deployment stack  ⟶  Usuń stos wdrożenia

    Description: Deletes a deployment stack  ⟶  Usuwa skrypt wdrożenia

   • Old_value:

    New_value:

 • moboBrokers

   Display: Mobo Broker  ⟶  Broker Mobo

   Operations:

   • Display: Get Mobo Broker  ⟶  Pobierz brokera Mobo

    Description: Gets or lists mobo brokers  ⟶  Pobiera lub wyświetla listę brokerów mobo

   • Display: Create Mobo Broker  ⟶  Tworzenie brokera Mobo

    Description: Creates or updates a mobo broker  ⟶  Tworzy lub aktualizuje brokera mobo

   • Display: Delete mobo broker  ⟶  Usuń brokera mobo

    Description: Deletes a mobo broker  ⟶  Usuwa brokera mobo

 • subscriptions/tagNames

   Display: Subscription Tag  ⟶  Tag subskrypcji

   Operations:

   • Display: Get Subscription Tag  ⟶  Pobierz tag subskrypcji

    Description: Gets or lists subscription tags.  ⟶  Pobiera tagi subskrypcji lub wyświetla ich listę.

   • Display: Add Subscription Tag  ⟶  Dodaj tag subskrypcji

    Description: Adds a subscription tag.  ⟶  Dodaje tag subskrypcji.

   • Display: Delete Subscription Tag  ⟶  Usuń tag subskrypcji

    Description: Deletes a subscription tag.  ⟶  Usuwa tag subskrypcji.

 • dataBoundaries

   Display: Data Boundary  ⟶  Granica danych

   Operations:

    Display: Opt-in to Data Boundary  ⟶  Zgoda na uczestnictwo w granicach danych

    Description: Tenant level opt-in to data boundary  ⟶  Zgoda na uczestnictwo w granicach danych na poziomie dzierżawy

 • locations/moboOperationStatuses

   Display: Mobo Service Operation Status  ⟶  Stan operacji usługi Mobo

   Operations:

    Display: Get the Mobo Service Operation Status  ⟶  Pobierz stan operacji usługi Mobo

    Description: Reads the Mobo Service Operation Status for the resource.  ⟶  Odczytuje stan operacji usługi Mobo dla zasobu.

 • subscriptions/tagNames/tagValues

   Display: Subscription Tag Value  ⟶  Wartość tagu subskrypcji

   Operations:

   • Display: Get Subscription Tag Value  ⟶  Pobierz wartość tagu subskrypcji

    Description: Gets or lists subscription tag values.  ⟶  Pobiera wartości tagów lub wyświetla ich listę.

   • Display: Add Subscription Tag Value  ⟶  Dodaj wartość tagu subskrypcji

    Description: Adds a subscription tag value.  ⟶  Dodaje wartość tagu subskrypcji.

   • Display: Delete Subscription Tag Value  ⟶  Usuń wartość tagu subskrypcji

    Description: Deletes a subscription tag value.  ⟶  Usuwa wartość tagu subskrypcji.

 • checkPolicyCompliance

   Display: Check Policy Compliance  ⟶  Sprawdź zgodność z zasadami

   Operations:

    Display: Check Policy Compliance  ⟶  Sprawdź zgodność z zasadami

    Description: Check the compliance status of a given resource against resource policies.  ⟶  Sprawdź stan zgodności danego zasobu wobec zasad zasobów.

 • providers

   Display: Providers  ⟶  Dostawcy

   Operations:

    Display: Get Providers  ⟶  Pobierz dostawców

    Description: Get the list of providers.  ⟶  Pobiera listę dostawców.

 • subscriptions/resourceGroups

   Display: Resource Group  ⟶  Grupa zasobów

   Operations:

   • Display: Get Resource Group  ⟶  Pobierz grupę zasobów

    Description: Gets or lists resource groups.  ⟶  Pobiera grupy zasobów lub wyświetla ich listę.

   • Display: Create Resource Group  ⟶  Utwórz grupę zasobów

    Description: Creates or updates a resource group.  ⟶  Tworzy lub aktualizuje grupę zasobów.

   • Display: Delete Resource Group  ⟶  Usuń grupę zasobów

    Description: Deletes a resource group and all its resources.  ⟶  Usuwa grupę zasobów i wszystkie zasoby w tej grupie.

   • Display: Move Resource Group Resources  ⟶  Przenieś zasoby z grupy zasobów

    Description: Moves resources from one resource group to another.  ⟶  Przenosi zasoby z jednej grupy zasobów do innej.

   • Display: Validate Move Resource Group Resources  ⟶  Waliduj przeniesienie zasobów grupy zasobów

    Description: Validate move of resources from one resource group to another.  ⟶  Waliduj przeniesienie zasobów między grupami zasobów.

 • links

   Display: Resource Link  ⟶  Link do zasobu

   Operations:

   • Display: Get Resource Link  ⟶  Pobierz link do zasobu

    Description: Gets or lists resource links.  ⟶  Pobiera linki do zasobów lub wyświetla ich listę.

   • Display: Create Resource Link  ⟶  Utwórz link do zasobu

    Description: Creates or updates a resource link.  ⟶  Tworzy lub aktualizuje link do zasobu.

   • Display: Delete Resource Link  ⟶  Usuń link do zasobu

    Description: Deletes a resource link.  ⟶  Usuwa link do zasobu.

 • tenants

   Display: Tenant  ⟶  Dzierżawca

   Operations:

    Display: Get Tenants  ⟶  Pobierz dzierżawców

    Description: Gets the list of tenants.  ⟶  Pobiera listę dzierżawców.

 • subscriptions/resourcegroups/resources

   Display: Resource Group Resources  ⟶  Zasoby grupy zasobów

   Operations:

    Display: Get Resource Group Resources  ⟶  Pobierz zasoby grupy zasobów

    Description: Gets the resources for the resource group.  ⟶  Pobiera zasoby grupy zasobów.

 • marketplace

   Operations:

    Display: Purchase Resource  ⟶  Kup zasób

    Description: Purchases a resource from the marketplace.  ⟶  Pozwala kupić zasób w portalu Marketplace.

 • subscriptions/resources

   Display: Subscription Resource  ⟶  Zasób subskrypcji

   Operations:

    Display: Get Subscription Resources  ⟶  Pobierz zasoby subskrypcji

    Description: Gets resources of a subscription.  ⟶  Pobiera zasoby subskrypcji.

 • subscriptions/resourcegroups/deployments

   Display: Deployment  ⟶  Wdrażanie

   Operations:

   • Display: Get Deployment  ⟶  Pobierz wdrożenie

    Description: Gets or lists deployments.  ⟶  Pobiera wdrożenia lub wyświetla ich listę.

   • Display: Create Deployment  ⟶  Utwórz wdrożenie

    Description: Creates or updates an deployment.  ⟶  Tworzy lub aktualizuje wdrożenie.

 • templateSpecs

   Display: Template Specs  ⟶  Specyfikacje szablonu

   Operations:

   • Display: Read template spec  ⟶  Odczytaj specyfikację szablonu

    Description: Gets or lists template specs  ⟶  Pobiera specyfikacje szablonu lub wyświetla ich listę

   • Display: Write template spec  ⟶  Zapisz specyfikację szablonu

    Description: Creates or updates a template spec  ⟶  Tworzy lub aktualizuje specyfikację szablonu

   • Display: Delete a template spec  ⟶  Usuń specyfikację szablonu

    Description: Deletes a template spec  ⟶  Usuwa specyfikację szablonu

 • subscriptions/providers

   Display: Resource Providers  ⟶  Dostawcy zasobów

   Operations:

    Display: Get Resource Providers  ⟶  Pobierz dostawców zasobów

    Description: Gets or lists resource providers.  ⟶  Pobiera dostawców zasobów lub wyświetla ich listę.

 • subscriptions/operationresults

   Display: Subscription Operation Results  ⟶  Wyniki operacji subskrypcji

   Operations:

    Display: Get Subscription Operation Results  ⟶  Pobierz wyniki operacji subskrypcji

    Description: Get the subscription operation results.  ⟶  Pobiera wyniki operacji subskrypcji.

 • subscriptions/resourcegroups/deployments/operationstatuses

   Display: Deployment operation status  ⟶  Stan operacji wdrażania

   Operations:

    Display: Get deployment operation status  ⟶  Pobierz stan operacji wdrażania

    Description: Gets or lists deployment operation statuses.  ⟶  Pobiera stany operacji wdrażania lub wyświetla ich listę.

 • subscriptions

   Display: Subscription  ⟶  Subskrypcja

   Operations:

    Display: Get Subscriptions  ⟶  Pobiera subskrypcje

    Description: Gets the list of subscriptions.  ⟶  Pobiera listę subskrypcji.

 • subscriptions/resourcegroups/deployments/operations

   Display: Deployment Operation  ⟶  Operacja wdrażania

   Operations:

    Display: Get Deployment Operation  ⟶  Pobierz operacje wdrażania

    Description: Gets or lists deployment operations.  ⟶  Pobiera operacje wdrażania lub wyświetla ich listę.

 • templateSpecs/versions

   Display: Template Spec Versions  ⟶  Wersje specyfikacji szablonu

   Operations:

   • Display: Read template spec version  ⟶  Odczytaj wersję specyfikacji szablonu

    Description: Gets or lists template specs  ⟶  Pobiera specyfikacje szablonu lub wyświetla ich listę

   • Display: Write a template spec version  ⟶  Zapisz wersję specyfikacji szablonu

    Description: Creates or updates a template spec version  ⟶  Tworzy lub aktualizuje wersję specyfikacji szablonu

   • Display: Delete a template spec version  ⟶  Usuń wersję specyfikacji szablonu

    Description: Deletes a template spec version  ⟶  Usuwa wersję specyfikacji szablonu

 • deploymentScripts/logs

   Display: Deployment Script Logs  ⟶  Dzienniki skryptów wdrożenia

   Operations:

    Display: Read deployment script logs  ⟶  Odczytaj dzienniki skryptów wdrożenia

    Description: Gets or lists deployment script logs  ⟶  Pobiera dzienniki skryptów wdrożenia lub zwraca ich listę

 • tags

   Display: Tags  ⟶  Tagi

   Operations:

   • Display: Read tags  ⟶  Odczytaj tagi

    Description: Gets all the tags on a resource.  ⟶  Pobiera wszystkie tagi zasobu.

   • Display: Write tags  ⟶  Zapisz tagi

    Description: Updates the tags on a resource by replacing or merging existing tags with a new set of tags, or removing existing tags.  ⟶  Aktualizuje tagi zasobu, zastępując istniejące tagi nowym zestawem tagów lub scalając je z nim albo usuwając istniejące tagi.

   • Display: Delete tags  ⟶  Usuń tagi

    Description: Removes all the tags on a resource.  ⟶  Usuwa wszystkie tagi zasobu.

 • subscriptionRegistrations

   Display: Subscription Registrations  ⟶  Rejestracje subskrypcji

   Operations:

    Display: Get Subscription Registrations  ⟶  Pobierz rejestracje subskrypcji

    Description: Get Subscription Registration for a resource provider namespace.  ⟶  Pobierz rejestrację subskrypcji dla przestrzeni nazw dostawcy zasobów.

 • changes

   Display: Changes  ⟶  Zmiany

   Operations:

    Display: Read Changes  ⟶  Odczytaj zmiany

    Description: Gets or lists changes  ⟶  Pobiera zmiany lub wyświetla ich listę

  Operations
 • Microsoft.Resources/checkZonePeers/action

   Display: Check Zone Peers  ⟶  Sprawdź elementy równorzędne strefy

   Description: Check Zone Peers  ⟶  Sprawdź elementy równorzędne strefy

 • Microsoft.Resources/checkResourceName/action

   Display: Check Resource Name  ⟶  Sprawdź nazwę zasobu

   Description: Check the resource name for validity.  ⟶  Sprawdź poprawność nazwy zasobu.

 • Microsoft.Resources/calculateTemplateHash/action

   Display: Calculate Template Hash  ⟶  Oblicz skrót szablonu

   Description: Calculate the hash of provided template.  ⟶  Oblicz skrót podanego szablonu.